Inkoopwaarden

STANDAARD INKOOPVOORWAARDEN M.B.T. LEVERING VAN GRONDSTOFFEN, INGREDIENTEN EN/OF VERPAKKINGSMATERIAAL AAN Fortuin HALLUM BV. LEVERING KAN UITSLUITEND PLAATSVINDEN ONDER EN NA ACCEPTATIE VAN DEZE VOORWAARDEN DOOR DE LEVERANCIER.

1.) De leverancier gaat ermee akkoord dat de goederen, inclusief alle ingrediënten en componenten, welke geleverd worden aan Fortuin Hallum BV, afkomstig zijn en geproduceerd zijn in de EU of de VS. Zo niet, dan verplicht de leverancier zich z.s.m. Fortuin Hallum BV te informeren omtrent het land van herkomst en land van productie van alle ingrediënten in de producten, die de leverancier aan Fortuin Hallum BV levert, alvorens levering plaats zal vinden en hij verplicht zich bovendien toestemming te vragen aan Fortuin Hallum BV m.b.t. bovenstaande informatie alvorens levering van de goederen plaats zal vinden.

2.) De leverancier verklaart dat alle goederen en alle ingrediënten van de goederen, welke aan Fortuin Hallum BV geleverd worden niet afkomstig zijn uit China en/of Japan of geproduceerd zijn in China en/of Japan.

3.) De leverancier verklaart en garandeert dat de geleverde goederen (inclusief ingrediënten en/of componenten hiervan) food-grade zijn en wettelijk toegestaan zijn voor toepassing in voedingsmiddelen en voldoen aan alle voedselveiligheidsregels en regelgeving, die van kracht zijn in de EU .

4.) De leverancier verklaart en garandeert dat de aan Fortuin Hallum BV geleverde goederen geproduceerd zijn volgens een van onderstaande Standaarden: BRC, IFS, SQF, FSSC 22000, BRC-IOP.

5.) De leverancier verklaart en garandeert dat de aan Fortuin Hallum BV geleverde goederen niet geproduceerd, geoogst, vervaardigd, verwerkt, verpakt, gelabeld, getransporteerd of geleverd zijn, waarbij gebruik gemaakt is van gedwongen of gevangenis arbeid, of gedwongen of illegale kinderarbeid. De leverancier verklaart ook dat de goederen welke geproduceerd zijn uit een duurzame bron, niet schadelijk is voor het milieu.

6.) De leverancier verklaart en garandeert dat de geleverde goederen niet in strijd zijn met enige wet- of regelgeving van de Europese Unie.

7.) In het geval het transport voor de levering van de goederen in Hallum is betaald en/of georganiseerd is door de leverancier, garandeert de leverancier, en is aansprakelijk voor de verzekering en de kwaliteit van het product tijdens het laden en het transport, tot op het punt dat het product is gelost in het geval van een bulkzending of door Fortuin Hallum BV wordt gelost in het geval van verpakte goederen op de vestiging van Fortuin Hallum BV in Hallum, ongeacht of andere Incoterms zijn overeengekomen in de huidige of toekomstige contracten. De geldigheid van deze overeenkomst gaat boven eerdere en huidige contracten/ leveringsvoorwaarden. De leverancier verklaart tevens dat de transportmiddelen (vrachwagen, bulkcarrier, etc.) food-grade en voedselveilig zijn en gecertificeerd zijn voor het vervoer van voedingsmiddelen en ingrediënten (HACCP, BRC, etc.).

8.) De leverancier garandeert dat de aan Fortuin Hallum BV geleverde goederen altijd in overeenstemming zijn met de productspecificaties en de kwaliteit die is overeengekomen tussen beide partijen. De leverancier garandeert tevens ook dat de recepten/ingrediënten/samenstellingen van de deze goederen nooit worden gewijzigd zonder de toestemming van Fortuin Hallum BV.

9.) De leverancier gaat eveneens akkoord met het, op elke aanvraag van Fortuin Hallum BV, invullen van productspecificaties volgens de Fortuin format.

10.) Voor het leveren van grondstoffen/ingrediënten garandeert de leverancier dat alle goederen en ingrediënten, welke aan Fortuin Hallum BV geleverd worden ten allen tijde GMOvrij zijn.

11.) De leverancier verklaart en garandeert dat, in het geval de geleverde goederen (grondstoffen en/of verpakkingsmateriaal) verpakt zijn, deze verpakking food-grade is en voedselveilig en voldoet aan de voorschiften inzake voedselveiligheid en regelgeving in de EU.

12.) Voor het leveren van verpakkingsmateriaal, verklaart de leverancier dat alle aan Fortuin Hallum BV geleverde producten altijd in overeenstemming zijn met de productspecificaties en dat alle materialen (karton, papier, films, inkten, etc.) welke toegepast zijn in deze producten, altijd food-grade en voedselveilig zijn en voldoen aan alle veiligheidsregels en wettelijke voorschriften die gelden voor de verpakking van voedingsmiddelen en van kracht zijn in de EU.

13.) De leverancier verklaart en garandeert dat zijn kennis met betrekking tot het gebruik van grondstoffen en/of verpakkingsmateriaal bij Fortuin Hallum BV in haar producten en/of proces, nooit zal worden gedeeld met andere partijen.

14.) In geval de leverancier product, verpakkingsmateriaal of emballage (bijvoorbeeld retourproducten, volle en/of lege stalen containers of plastic containers, IBC’s, pallets, boxes of welk materiaal dan ook, etc. etc.) retour neemt of doet nemen is Fortuin Hallum BV, behoudens gevallen van opzet of daarmee gelijk staande roekeloosheid, niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan of door het product, verpakkingsmateriaal of de emballage nadat deze ter beschikkingsstelling zijn gesteld aan de leverancier of de vervoerder. In geval (een medewerker van) Fortuin Hallum BVassisteert met het laden, stuwen en zekeren van het product, verpakkingsmateriaal of de emballage, dan geschied dit voor rekening en risico van en onder toezicht van de leverancier, althans de door hem ingeschakelde vervoerder.

15.) De leverancier gaat ermee akkoord dat deze overeenkomst de leverings- en verkoopvoorwaarden van de leverancier, in geval van tegenstrijdigheid, overstijgt en diens geldigheid boven deze leverings- en verkoopvoorwaarden gaat.

16.) De leverancier verklaart en garandeert dat alle inkten welke worden gebruikt voor de primaire verpakking, gedefinieerd zijn als low migration inkten. De leverancier gaat er tevens mee akkoord dat voor elke batch een migratie test wordt uitgevoerd en gaat ermee akkoord, dat een kopie van de resultaten naar Fortuin Hallum BV zal worden gestuurd voor goedkeuring, alvorens levering zal plaatsvinden.

17.) De overeengekomen prijs kan door de leverancier niet worden verhoogd, ook niet als gevolg van een kostprijsverhoging door welke oorzaak dan ook, tenzij Fortuin Hallum BV hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat.

18.) De door de leverancier opgegeven levertijden gelden als fatale termijnen, tenzij door partijen anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering is de leverancier direct in gebreke en is Fortuin Hallum BV gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen. Fortuin Hallum BV is bij annulering wegens te late levering gerechtigd het reeds geleverde voor rekening en risico van de leverancier te retourneren. Onverminderd het wettelijk recht van Fortuin Hallum BV op schadevergoeding, is de leverancier verplicht om, in geval van te late levering en annulering, de extra uitgaven aan Fortuin Hallum BV te vergoeden, welke zijn gedaan ter vervanging van de niet ontvangen zaken.

(a) Deze overeenkomst en eventuele afgegeven bestellingen waarop de inhoud van deze overeenkomst betrekking op heeft, zijn opgesteld volgens de Nederlandse wetgeving.

(b) In het geval er – n.a.v. deze overeenkomst – door de heersende partij middels maatregelen, arbitrage of gerechtelijk procedure, wordt getracht haar rechten te doen gelden, geeft deze overeenkomst het recht om haar advocaatkosten en alle kosten, vergoedingen welke verband houden met de genoemde maatregelen, arbitrage of gerechtelijke procedure terug te vorderen.

(c) Garanties: alle garanties inzake deze overeenkomst zijn blijvende garanties en zullen bindend zijn voor de leverancier met betrekking tot alle goederen die de leverancier verscheept of levert aan Fortuin Hallum BV (inclusief de goederen welke onderweg zijn).

(d) Geldigheid: Indien er enige bepaling uit deze overeenkomst in strijd is met de wet, blijven de overige bepalingen uit deze overeenkomst volledig kracht.

Version 20.03.05 KvK / CoC: 01054848

Nieuws & Media

Pepermunt als medicijn?  

Ongeveer 1 op de 10 kinderen in Nederland…

Lees meer nieuws

We denken graag met je mee!

Nico van der Wal, Nationaal accountmanager Fortuin

+31 (0)519 – 29 44 55 | [email protected]