Inkoopvoorwaarden

(English below)

STANDAARD INKOOPVOORWAARDEN FORTUIN DOCKUM BV. LEVERING KAN UITSLUITEND PLAATSVINDEN ONDER EN NA ACCEPTATIE VAN DEZE VOORWAARDEN DOOR DE LEVERANCIER.

1.) De leverancier gaat ermee akkoord dat de goederen, inclusief alle ingrediënten en componenten, welke geleverd worden aan Fortuin Dockum BV, afkomstig zijn en geproduceerd zijn in de EU of de VS. Zo niet, dan verplicht de leverancier zich z.s.m. Fortuin Dockum BV te informeren omtrent het land van herkomst en land van productie van alle ingrediënten in de produkten, die de leverancier aan Fortuin Dockum BV levert, alvorens levering plaats zal vinden en hij verplicht zich bovendien toestemming te vragen aan Fortuin Dockum BV m.b.t. bovenstaande informatie alvorens levering van de goederen plaats zal vinden.

2.) De leverancier verklaart dat alle goederen en alle ingrediënten van de goederen, welke aan Fortuin Dockum BV geleverd worden niet afkomstig zijn uit China en/of Japan of geproduceerd zijn in China en/ of Japan.

3.) De leverancier verklaart en garandeert dat de geleverde goederen (inclusief ingrediënten en/of componenten hiervan) food-grade zijn en wettelijk toegestaan zijn voor toepassing in voedingsmiddelen en voldoen aan alle voedselveiligheidsregels en regelgeving, die van kracht zijn in de EU .

4.) De leverancier verklaart en garandeert dat de aan Fortuin Dockum BV geleverde goederen
geproduceerd zijn volgens een van onderstaande Standaarden: BRC, IFS, SQF, FSSC 22000, BRCIOP, of enig andere Standaard welke door Fortuin wordt aangegeven. Indien er significante wijzigingen plaatsvinden in de status van een van de GFSI-certificeringen, dan dient de leverancier Fortuin Dockum BV hiervan op de hoogte te brengen.

5.) De leverancier verklaart en garandeert dat de aan Fortuin Dockum BV geleverde goederen
niet geproduceerd, geoogst, vervaardigd, verwerkt, verpakt, gelabeld, getransporteerd of geleverd zijn, waarbij gebruik gemaakt is van gedwongen of gevangenis arbeid, of gedwongen of illegale kinderarbeid. De leverancier verklaart ook dat de goederen welke geproduceerd zijn uit een duurzame bron, niet schadelijk is voor het milieu.

6.) De leverancier verklaart en garandeert dat de geleverde goederen niet in strijd zijn met enige wet- of regelgeving van de Europese Unie.

7.) Tenzij expliciet anders overeengekomen, zal de levering DDP (IncoTerms) geacht zijn. In
het geval het transport voor de levering van de goederen in Dokkum is betaald en/of
georganiseerd is door de leverancier, garandeert de leverancier, en is aansprakelijk voor
de verzekering en de kwaliteit van het product tijdens het laden en het transport, tot op het punt dat het product is gelost in het geval van een bulkzending of door Fortuin Dockum BV wordt gelost in het geval van verpakte goederen op de vestiging van Fortuin Dockum BV in Dokkum, ongeacht of andere Incoterms zijn overeengekomen in de huidige of toekomstige contracten. De geldigheid van deze overeenkomst gaat boven eerdere en huidige contracten/leveringsvoorwaarden. De leverancier verklaart tevens dat de transportmiddelen
(vrachwagen, bulk-carrier, etc.) food-grade en voedselveilig zijn en gecertificeerd zijn voor het vervoer van voedingsmiddelen en ingrediënten (HACCP, BRC, etc.).

8.) De leverancier garandeert dat de aan Fortuin Dockum BV geleverde goederen altijd
in overeenstemming zijn met de productspecificaties en de kwaliteit die is overeengekomen tussen beide partijen. De leverancier garandeert tevens ook dat de recepten/ingrediënten/samenstellingen van de deze goederen nooit worden gewijzigd zonder de toestemming van Fortuin Dockum BV.

9.) De leverancier gaat eveneens akkoord met het, op elke aanvraag van Fortuin Dockum BV, invullen van productspecificaties volgens de Fortuin format.

10.) Voor het leveren van grondstoffen/ingrediënten garandeert de leverancier dat alle goederen en ingrediënten, welke aan Fortuin Dockum BV geleverd worden ten allen tijde GMO-vrij zijn.

11.) De leverancier verklaart en garandeert dat, in het geval de geleverde goederen (grondstoffen en/of verpakkingsmateriaal) verpakt zijn, deze verpakking food-grade is en voedselveilig en voldoet aan de voorschiften inzake voedselveiligheid en regelgeving in de EU.Indien palmolie in een grondstof noodzakelijk is, dient deze RSPO gecertificeerd te zijn. Minimaal RSPO-MB en bij voorkeur RSPO-SG.

12.) Voor het leveren van verpakkingsmateriaal, verklaart de leverancier dat alle aan Fortuin Dockum BV geleverde producten altijd in overeenstemming zijn met de productspecificaties en dat alle materialen (karton, papier, films, inkten, etc.) welke toegepast zijn in deze produkten, altijd food-grade en voedselveilig zijn en voldoen aan alle veiligheidsregels en wettelijke voorschriften die gelden voor de verpakking van voedingsmiddelen en van kracht zijn in de EU.(verordening 10/2011 en 1935/2004 inclusief migratie tests).

13.) De leverancier verklaart en garandeert dat zijn kennis met betrekking tot het gebruik van
grondstoffen en/of verpakkingsmateriaal bij Fortuin Dockum BV in haar producten en/of proces, nooit zal worden gedeeld met andere partijen, tenzij daartoe door de Wet verplicht.

14.) In geval de leverancier product, verpakkingsmateriaal of emballage (bijvoorbeeld retourproducten, volle en/of lege stalen containers of plastic containers, IBC’s, pallets, boxes of welk materiaal dan ook) retour neemt of doet nemen is Fortuin Dockum BV, behoudens gevallen van opzet of daarmee gelijk staande roekeloosheid, niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan of door het product, verpakkingsmateriaal of de emballage nadat deze ter beschikkingsstelling zijn gesteld aan de leverancier of de vervoerder. In geval (een medewerker van) Fortuin Dockum BV assisteert met het laden, stuwen en zekeren van het product, verpakkingsmateriaal of de emballage, dan geschied dit voor rekening en risico van en onder toezicht van de leverancier, althans de door hem ingeschakelde vervoerder.

15.) De leverancier gaat ermee akkoord dat deze overeenkomst de leverings- en verkoopvoorwaarden van de leverancier, in geval van tegenstrijdigheid, overstijgt en diens geldigheid boven deze leveringen verkoopvoorwaarden gaat.

16.) De leverancier verklaart en garandeert dat alle inkten welke worden gebruikt voor de
primaire verpakking, gedefinieerd zijn als low migration inkten. De leverancier gaat er tevens mee akkoord dat voor elke batch een migratie test wordt uitgevoerd en gaat ermee akkoord, dat een kopie van de resultaten naar Fortuin Dockum BV zal worden gestuurd voor goedkeuring, alvorens levering zal plaatsvinden.

17.) De overeengekomen prijs kan door de leverancier niet worden verhoogd, ook niet als gevolg van een kostprijsverhoging door welke oorzaak dan ook, tenzij Fortuin Dockum BV hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat.

18.) De door de leverancier opgegeven levertijden gelden als fatale termijnen, tenzij door
partijen anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering is de leverancier direct in gebreke en is Fortuin Dockum BV gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen. Fortuin Dockum BV is bij annulering wegens te late levering gerechtigd het reeds geleverde voor rekening en risico van de leverancier te retourneren. Onverminderd het wettelijk recht van Fortuin Dockum BV op schadevergoeding, is de leverancier verplicht om, in geval van te late levering en annulering, de extra uitgaven aan Fortuin Dockum BV te vergoeden, welke zijn gedaan ter vervanging van de niet ontvangen zaken.

19.) In geval van tekortkoming in de nakoming van de leverancier van één van zijn verplichtingen is de leverancier gehouden tot vergoeding van alle door Fortuin Dockum BV in verband daarmee te lijden schade, gevolgschade en schade van derden daaronder begrepen.

20.) De leverancier moet zijn aansprakelijkheid voor een voldoende bedrag verzekeren. De leverancier zal bovendien alle zaken, die hij van Fortuin Dockum BV ontvangen heeft uit hoofde van de met Fortuin Dockum BV gesloten Overeenkomst, verzekeren tegen alle schade, welke ook, die deze kunnen overkomen zolang zij onder zijn hoede zijn. Fortuin Dockum BV zal dienaangaande regresrecht hebben op leverancier. De leverancier geeft Fortuin Dockum BV inzage in alle betreffende polissen. Desgevraagd dient hij kopieën hiervan aan Fortuin Dockum BV op eerste verzoek ter beschikking te stellen.

21.) De leverancier is aansprakelijk voor alle kosten en schade, waaronder mede
begrepen gevolgschade, die voor Fortuin Dockum BV, zijn personeel, zijn afnemers of andere
derden mochten ontstaan en het gevolg zijn van enige toerekenbare tekortkoming van de leverancier, diens personeel, door hem ingeschakelde personen en vennootschappen in de nakoming van zijn verplichtingen. De leverancier zal Fortuin Dockum BV geheel vrijwaren voor alle nadelige gevolgen in verband met aanspraken van derden.
(a) Deze overeenkomst en eventuele afgegeven bestellingen waarop de inhoud van deze overeenkomst betrekking op heeft, zijn opgesteld volgens de Nederlandse wetgeving.
(b) In het geval er – n.a.v. deze overeenkomst – door de heersende partij middels maatregelen, arbitrage of gerechtelijk procedure, wordt getracht haar rechten te doen gelden, geeft deze overeenkomst het recht om haar advocaatkosten en alle kosten, vergoedingen welke verband houden met de genoemde maatregelen, arbitrage of gerechtelijke procedure terug te vorderen.
(c) Garanties: alle garanties inzake deze overeenkomst zijn blijvende garanties en zullen bindend zijn voor de leverancier met betrekking tot alle goederen die de leverancier verscheept of levert aan Fortuin Dockum BV (inclusief de goederen welke onderweg zijn).
(d) Geldigheid: Indien er enige bepaling uit deze overeenkomst in strijd is met de wet, blijven de overige bepalingen uit deze overeenkomst volledig kracht.

STANDARD BUYING TERMS FORTUIN DOCKUM BV. DELIVERY CAN ONLY TAKE PLACE UNDER AND AFTER ACCEPTANCE OF THESE TERMS BY SUPPLIER.

1.) The supplier agrees that the goods, including all its ingredients/components, which are delivered to
Fortuin Dockum BV originate and are produced in the EU or the U.S.A. If not, supplier agrees to inform
Fortuin Dockum BV a.s.a.p. concerning country of origin and country of production of all the ingredients
in the products which the supplier supplies to Fortuin Dockum BV before delivery of the goods takes
place and he also agrees to ask approval for the above information from Fortuin Dockum BV before
delivery of the goods takes place.

2.) The supplier also declares that the goods and all its ingredients of the goods delivered to Fortuin
Dockum BV do not originate from China and/or Japan, nor are these goods produced in China and/ or
Japan.

3.) The supplier represents and warrants that the delivered goods (including ingredients and/or parts of
these) are food grade and meet all food safety rules and regulations which are in rule in the EU.

4.) The supplier represents and warrants that the goods sold to Fortuin Dockum BV are produced under
certification of one of the following Standards: BRC, IFS, SQF, FSSC 22000, BRCIOP, and/or any other
Standard declared by Fortuin Dockum BV. If there are significant changes in the status of any of the
GFSI certifications, the supplier must notify Fortuin Dockum BV.

5.) The supplier represents and warrants that the goods sold to Fortuin Dockum BV were not produced,
harvested, manufactured, processed, packaged, labelled, transported, or delivered using forced or prison
labour or forced or illegal child labour. Supplier also states, that the goods were produced from a
sustainable source, which is not harmful to the environment.

6.) The supplier represents and warrants that the delivered goods will not be in violation of any law or
regulation of the European Union.

7.) If not explicitly stated otherwise, the delivery is deemed to be DDP (IncoTerms). In case freight is paid
and/or arranged by supplier for delivery of the goods in Dokkum, the supplier guarantees and is liable for
the insurance and quality of the product during loading and transport up till the point that the product has
been unloaded in case of a bulk-shipment or is being unloaded by Fortuin in the case of packaged goods
at the site of Fortuin Dockum BV in Dokkum, regardless if other Incoterms have been agreed upon in
present or future contracts. This agreement prevails over previous and present contracts/deliveryterms.
Supplier also agrees that the means of transport (truck, bulk-carrier, etc.) are foodgrade and are certified
for the transport of food and ingredients (HACCP, BRC, etc.).

8.) The supplier warrants, that the goods delivered to Fortuin Dockum BV are always in accordance with
the product-specification and the quality that is agreed upon between both parties and supplier warrants
also, that recipes/ingredients/compositions of these goods will never be changed without the consent of
Fortuin Dockum BV.

9.) Supplier also agrees to fill out the product specification in the Fortuin format at every request made by
Fortuin Dockum BV.

10.) For the supply of raw materials/ingredients, the supplier warrants, that all the goods and its
ingredients delivered to Fortuin Dockum BV are always GMO-free.

11.) The supplier represents and warrants that in case the delivered goods (raw materials and/or
packaging material) are packaged , that this packaging is food grade and meet all food safety rules and
regulations in the EU. If palm oil is necessary in a raw material, it must be RSPO certified. Minimum
RSPO-MB and preferably RSPO-SG.

12.) For the supply of packaging materials, the supplier warrants, that all the products delivered to
Fortuin Dockum BV are always in accordance with the product specification and that all the materials
(card/paper-board, paper, films, inks, etc..) used in these goods are always food grade and meet all
safety rules and regulations which apply to the packaging of food products and which are in rule in the
EU (regulation 10/2011 and 1935/2004 including migration tests).

13.) The supplier represents and warrants, that his knowledge concerning the use of raw materials and/
or packaging material by Fortuin Dockum BV in its products and/or process will never be shared with
other parties, unless when forced to do so under Law.

14.) If the supplier takes back, collects or arranges collection of products, packing materials or
packaging (for example returned products, full and/or empty steel containers or plastic containers, IBC’s,
pallets, boxes or whatever material), Fortuin Dockum BV is not liable, other than in cases of intent or
recklessness equivalent to intent, for damage to or caused by the products, packing materials or
packaging after the moment they have been made available to the supplier or the freight company. If (an
employee of) Fortuin Dockum BV assists with loading, stowing and securing the products, packing
materials or packaging, this work is performed under the supervision of the supplier, or the freight
company contracted by the supplier, and at supplier’s risk and expense.

15.) The supplier agrees, that this agreement prevails over the delivery- and selling-terms of the supplier,
in case they may be contradictory.

16.) The supplier represent and warrants, that all inks which are used for primary packaging material are
defined as low migration ink. Supplier also agrees to execute migration tests of every batch and agrees
to send a copy of the results to Fortuin Dockum BV for approval, before delivery takes place.

17.) The agreed price cannot be raised by the supplier, not even as a result of a cost increase by
whatever cause, unless Fortuin Dockum BV explicitly agrees to this.

18.) The delivery times as stated by the supplier are strict deadlines, unless parties have agreed
otherwise. In the event of late delivery, the supplier will immediately be in default and Fortuin Dockum BV
will be entitled to terminate the agreement and/or to claim compensation. In the event of cancellation due
to late delivery, Fortuin Dockum BV will be entitled to return what has already been delivered at the
expense and risk of the supplier. Without prejudice to Fortuin’s legal right to compensation, the supplier
is obliged, in the event of late delivery and cancellation, to reimburse the additional expenses incurred by
Fortuin Dockum BV to replace the items that have not been received.

19.) In case of a shortcoming the compliance by the supplier with one of his obligations the supplier is
bound to compensate all damage, consequential loss and damage of third parties suffered by Fortuin
Dockum BV in relation thereto.

20.) The supplier must insure his liability for a sufficient amount. Moreover, the supplier will insure all
goods he received from Fortuin Dockum BV by reason of the Agreement concluded with Fortuin Dockum
BV against any damage whatsoever that it may suffer as long as the goods are at his disposal. Fortuin
Dockum BV will have a right of recourse on the supplier in this regard. The supplier allows Fortuin
Dockum BV inspection of all relevant policies. Upon request he will furnish copies hereof to the Fortuin
Dockum BV at his first request.

21.) The supplier is liable for all costs and damage, also including consequential loss, arising for Fortuin
Dockum BV, his staff, his customers or other third parties and resulting from any attributable shortcoming
of the supplier, his staff, persons and companies deployed by him to fulfil his obligations. The supplier
will fully indemnify Fortuin Dockum BV against any detrimental effects relating to claims of third parties.
(a) This Agreement and any purchase order issued which incorporates this Agreement shall be
governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands.
(b) The prevailing party in any action, arbitration, or other proceeding by which one party to this
agreement seeks to enforce its rights under the Agreement or any purchase orders that incorporate
this Agreement shall be entitled to recover its attorney’s fees and all costs, fees, and expenses incurred
in connection with said action, arbitration, or proceeding.
(c) Warranties: All warranties contained herein are continuing warranties and will be binding upon
supplier with respect to all goods that supplier ships or delivers to Fortuin Dockum BV (including goods
that are in transit).
(d) Validity: If any provision of this Agreement is held to be contrary to law, the remaining provisions of
this Agreement shall remain in full force and effect.

Ask our experts!

Rene Alkema, Commercieel Directeur Fortuin

+31 (0)519 – 29 44 55 | [email protected]